TZe Tape 제품안내
webadmin 7월 10, 2015
호환제품 : PT-D200, PT-D200KT, PT-2030, PT-2430PC, PT-2700, PT-P700, PT-P750W, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-7600, PT-E300VP, PT-E550WVP
배경/글씨 6mm 9mm 12mm 18mm 24mm 36mm

 

표준 라미네이팅 테이프(8m)

 

투명/검정 TZe-111 TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151 TZe-161
흰/검정 TZe-211 TZe-211 TZe-231 TZe-241 TZe-251 TZe-261
빨강/검정 TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461
파랑/검정  –  TZe-521  TZe-531  TZe-541  TZe-551  TZe-561
 노랑/검정  TZe-611  TZe-621  TZe-631  TZe-641  TZe-651  TZe-661
 초록/검정  –  TZe-721 TZe-731  TZe-741  TZe-751  –
 흰/빨강  –  TZe-223  TZe-233  TZe-243  TZe-253  TZe-263
흰/파랑 TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263
 검정/골드  –  –  TZe-334  TZe-344  TZe-354  –
 검정/흰  TZe-315  TZe-325  TZe-335  TZe-345  TZe-355  –
 빨강/흰  –  –  TZe-435  –  –  –
 파랑/흰  –  –  TZe-535  –  TZe-555  –
배경/글씨 6mm 9mm 12mm 18mm 24mm 36mm
매트 실버 테이프(8m)

 

실버/검정(매트) TZe-M931 TZe-M941 TZe-M951 TZe-M961
보안 증거 테이프(8m) 테이프 제거 시 흔적 남음

 

흰/검정 TZe-SE4
형광 테이프(5m)

 

실버/검정(매트) TZe-C31 TZe-C51
형광주황/검정 TZe-B31 TZe-B51
아이론-패브릭 테이프(3m)

 

흰/검정 TZe-FA3
핑크/파랑 TZe-FAE3
하늘/파랑 TZe-FA53
노랑/파랑 TZe-FA63

TZe-111

TZe-121

TZe-131

TZe-141

TZe-151

TZe-161

TZe-211

TZe-221

TZe-151

TZe-161

TZe-211

TZe-221

webadmin
webadmin

Your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'